PRIVACY VOORWAARDEN JARINI DIENSTVERLENING

Definities


 • Definities
   Opdrachtnemer: Jarini Dienstverlening, Naaldwijkseweg 249B, 2691 PV ‘s-Gravenzande.
  (jarinidienstverlening.nl, info@jarinidienstverlening.nl ) ingeschreven bij de KvK onder nummer
  61858021.
   Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
  verrichten van werkzaamheden.
   Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van opdrachtnemer die van toepassing
  zijn op overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
   Gegevens: persoonsgegevens die opdrachtnemer registreert van opdrachtgever:
  o (Bedrijfs)naam,
  o Adres,
  o Postcode
  o Woonplaats
  o KvK nummer
  o E-mail adres,
  o Telefoonnummer
  o Contactpersoon
   Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten
  van werkzaamheden.
   Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever.
  Het voorgaande omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst.
  Grondslag privacy voorwaarden
   Het is voor opdrachtnemer noodzakelijk gegevens te verwerken voor de uitvoering van een
  overeenkomst.
   Opdrachtnemer verwerkt de gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy
  voorwaarden volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-
  2018.
   Opdrachtnemer verklaart gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken dan voor het
  uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk is.
   De zeggenschap over de ter beschikking gestelde gegevens komt nooit bij opdrachtnemer te
  liggen.
   Opdrachtnemer kan beeldmateriaal opnemen op locatie bij opdrachtgever voor o.a.
  promotiedoeleinde hiervoor zal ten alle tijden mondeling/schriftelijk toestemming worden
  gevraagd. Indien opdrachtgever hier niet mee instemt kan deze dit schriftelijk aangegeven bij
  opdrachtnemer.
  Rechten van opdrachtgever
   Opdrachtgever heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van de door
  opdrachtnemer vastgelegde gegevens.
   Opdrachtgever heeft het recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te
  trekken.
   Bij klachten kan opdrachtgever een klacht indienen. Opdrachtnemer geeft er de voorkeur aan
  om klachten onderling op te lossen. Mocht niet tot overeenstemming worden gekomen, dan
  kan een klacht ingediend worden bij de relevante privacy toezichthouder
  Geheimhouding
   Opdrachtnemer verwerkt de gegevens alleen in opdracht van opdrachtgever, tenzij wettelijke
  regels anders voorschrijven.
   Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij beheert,
  tenzij wettelijke regels anders voorschrijven.
   Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring
  verstrekken.
   Opdrachtnemer zal de gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij opdrachtgever hiervoor
  voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Wanneer opdrachtnemer op grond van
  de regelgeving verplicht wordt gesteld om de gegevens te delen met derden, dan zal
  opdrachtnemer de opdrachtgever verwittigen.
  Bewaartermijn
   Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer een zakelijke overeenkomst hebben, bewaart
  opdrachtnemer zakelijke contactgegevens, technische inloggegevens en back-up bestanden.
   Zakelijke contactgegevens, inloggegevens en back-up bestanden die door opdrachtnemer
  worden beheerd, zonder dat daar een actieve overeenkomst met opdrachtgever aan ten
  grondslag ligt, worden maximaal twee jaar bewaard en daarna vernietigd. Uitzondering hierop
  zijn contracten en facturen; deze worden conform de wettelijke termijnen bewaard.
  Beveiligingsmaatregelen
   Ter bescherming van gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  d.d. 25-05-2018 heeft opdrachtnemer de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  o Technische beveiligingsmaatregelen:
   Gebruik van een virusscanner
   Gebruik van een Firewall
   Het up-to-date houden van software
   Autorisatie/Authenticatie elektronische gegevensdragers
   Beveiligen van back-up bestanden (offline en Cloud)
   De website van opdrachtnemer beschikt over een geldig SSL certificaat,
  waardoor de informatie versleuteld wordt verstuurd
  o Organisatorische beveiligingsmaatregelen:
   Opdrachtnemer werkt uitsluitend met partnerbedrijven die voldoen aan de
  eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
   Opdrachtnemer werkt uitsluitend met partnerbedrijven die een
  geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
   Opdrachtnemer heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die
  voor opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken zoals Google,
  hostingpartijen, etc.
  o Additionele beveiligingsmaatregelen:
   Opdrachtnemer beperkt het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum
  door uitsluitend gegevens van opdrachtgever vast te leggen, die nodig zijn
  voor de uitvoering van een opdracht.
  Procedure bij datalek
   Wanneer een datalek of incident door opdrachtnemer wordt geconstateerd dat betrekking
  heeft op de gegevens, stelt opdrachtnemer opdrachtgever binnen 24 uur op de hoogte.
   Conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018
  zal melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens
   Opdrachtnemer zal in overleg met opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen nemen om de
  gevolgen van het datalek te beperken.
   Opdrachtnemer zal, indien van toepassing, verbetermaatregelen implementeren en
  protocollen wijzigen.
  Sub-opdrachtnemer
   Indien opdrachtnemer op grond van de overeenkomst werkzaamheden uitbesteedt, doet hij
  dat uitsluitend aan partnerbedrijven die handelen overeenkomstig de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
  Cookie beleid
  Cookies zijn te onderscheiden in technische, analytische en tracking cookies. Op de website van
  opdrachtnemer worden alleen technische en analytische cookies gebruikt:
   Technische cookies zijn strikt noodzakelijk om een website technisch goed te laten
  functioneren. Deze zijn toegestaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  d.d. 25-05-2018.
   Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Om te voldoen aan de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft opdrachtnemer de
  volgende maatregelen genomen:
  o Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google.
  o Opdrachtnemer deelt géén informatie met Google.
  o Opdrachtnemer heeft het delen van gegevens voor advertentiedoeleinden met Google
  gedeactiveerd.
  o IP Adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen.
   Tracking cookies worden gebruikt om website bezoekers over verschillende websites heen te
  identificeren en zo een profiel op te bouwen t.b.v. reclame doeleinden. Op de website van
  opdrachtnemer zijn géén tracking cookies actief.
  Overige bepalingen
   Indien uit deze privacy voorwaarden één of meerdere bepalingen nietig zijn, blijven de overige
  privacy voorwaarden onverkort van kracht.
   Op alle bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.

@20182VHWZ-015